Lokal Området

Det Grønne område og Legepladsen

Ved sti systemet mellem Sarpsborgvej og Forsavej er der nogle grønne områder, som det er grundejerforeningens ansvar at vedligeholde. Dette omfatter bl.a. græsklipning, træbeskæring og vedligeholdelse af områdets legeplads.

Områderne markeret med A,B,C,D,E hører under grundejerforeningen

Fornyelse på legepladsen


I april 2016 er store dele af legepladsen udskiftet med nyt legeudstyr. Dermed er legepladsen klar til de næste mange år.

Hegnsloven


En generel introduktion til hegnsloven kan ses her (kilde: https://din-bolighandel.dk/hegnsloven-infografik/) :

Bemærk at foreningens vedtægter, lokalplanen samt andre kommunale regler træder selvfølgellig forud for en generel hegnslov.

På spørgsmålet om der må placeres solceller på hustage i Sarpsborg kvarteret svarer kommunen:


Bydelsområdet er omfattet af byplanvedtægt nr. 19

 

Byplanvedtægt nr. 19 beskriver ikke forhold omkring opsætning af socelleanlæg, og idet socelleanlæg ikke betragtes som et tagmateriale vil opsætningen af solcelle anlæg ikke kunne reguleres af bestemmelser i byplanvedtægt nr. 19.

 

Der henvises til kommunens hjemmeside, hvor det er beskrevet, hvornår det kræves byggetilladelse til opsætning af solcelleanlæg."Opsætning af solfangere og solcelleanlæg"

"Generelt skal opsætning af solfangere/solcelleanlæg ske under hensyn til naboer samt med omtanke og respekt for husets arkitektur og det omgivende landskab.

Reglerne for, hvornår solfangere/solcelleanlæg kræver byggesagsbehandling tager afsæt i Byggelovens § 2 (hvilke byggerier/konstruktioner, der er omfattet af loven). Afgørende for, om solfangere/solcelleanlæg er omfattet af byggelovens anvendelsesområde er derfor, om konstruktionen kan siges at påvirke omgivelserne i forhold til omfang, højde og afstand.

I forbindelse med opsætning af solfangere/solcelleanlæg er her en oversigt over, hvornår der skal søges om byggetilladelse til opsætningen. Som udgangspunkt skelnes der mellem opførelse af solfangere/solcelleanlæg på bygninger og solfangere/solcelleanlæg placeret på stativ på terræn:

Opførelse af solfangere/solcelleanlæg på tagflader


Énfamiliehuse, sommerhuse, rækkehuse o.lign.

Der skal ikke søges om byggetilladelse til montering af solfangere/solceller, når disse monteres på taget og følger taghældningen. Solceller betragtes ikke som et tagmateriale, men som et teknisk anlæg, der monteres ovenpå tagmaterialet. Man skal dog være opmærksom på, om ejendommen er omfattet af en lokalplan, som kan have fastsat bestemmelser om solfangere/solcelleanlæg.

Solfangere/solceller placeret på stativ på flade tage kan monteres uden byggetilladelse, såfremt højden på anlægget ikke overstiger 1,5 m. Dog skal man være opmærksom på, at solfangere/solcelleanlæg ikke må overskride byggeretten - f.eks. det skrå højdegrænseplan, placering min. 2,5 meter fra skel og maks. bygningshøjde. Hvis byggeretten ikke kan overholdes, kræver anlægget en byggetilladelse.

For ejendomme omfattet af en lokalplan eller deklaration kan der være fastsat bestemmelser om solfangere/solcelleanlæg, som tilsidesætter de generelle bestemmelser, ligesom der også kan være fastsat andre krav til maks. bygningshøjder m.m.

Der kan gælde særlige regler for ejendomme omfattet af naturbeskyttelsesloven, ligesom der helt generelt i by og på land kan gælde særlige regler for fredede og bevaringsværdige bygninger.

Erhvervsbyggeri og etagebyggeri - herunder landbrugets avls- og driftsbygninger

Der skal altid søges om byggetilladelse til opsætning af solfangere/solcelleanlæg på tagkonstruktion på erhverv, driftsbygninger og etagebygninger.

Opførelse af solfangere/solcelleanlæg på terræn


I byområder

For solfangere/solceller opsat på stativ på terræn gælder, at der skal søges om byggetilladelse.

I landzone

For solfangere/solceller opsat på stativ på terræn gælder, at der skal søges om byggetilladelse og om landzonetilladelse. Det skal tilstræbes, at anlægget placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse eller indenfor bestående haveanlæg".

Der vil således kunne opsættes solcelleanlæg på tagen af enfamiliehusene i bydelsområdet uden byggetilladelse. Dog skal anlægggende anmeldes hertil kommunen efter opsætning for korrekt registrering i BBR.

Solceller og solfangere